MISSIE
Artikel 1
Het ZZP-Platform Stichtse Vecht is een ondernemend, actief en inspirerend platform dat zelfstandigen zonder personeel in de Stichtse Vecht een gezicht geeft en tot doel heeft onderlinge samenwerking te bevorderen. Dit doet zij onder andere door contacten onderling te stimuleren, mogelijkheden te bieden om te klankborden met elkaar, het uitwisselen van kennis en kunde en samen te werken aan opdrachten.

VISIE
Artikel 2
Het stimuleren van de economische bedrijvigheid in regio Stichtse Vecht (Loenen, Breukelen en Maarssen) door en voor zzp’ers. Het ZZP-patform Stichtse Vecht bevordert contacten onderling, wisselt kennis en kunde uit en inspireert de achterban. Het zijn van een klankbord voor elkaar en samen te werken aan opdrachten dan wel elkaar deze door te spelen zijn belangrijke effecten. Daarnaast ontwikkelen we visie op het zijn van een zelfstandige zonder personeel in deze tijd. Motto is: samen werkt ’t beter (en leuker!).

STRATEGIE
Artikel 3
Op geregelde basis ontmoeten de zzp’ers elkaar. Leden van het platform zetten samen de schouders onder verschillende doelstellingen, profileren zich op professionele wijze naar buiten en de leden vinden het interessant om met elkaar bezig te zijn om visie uit te dragen.

LEDEN
Artikel 4

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die als zzp-er werkzaam of gevestigd zijn in de gemeente Stichtse Vecht;
 2. Leden van de vereniging kunnen zijn, rechtspersonen met een commerciëledoelstelling, die;
  – ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel–Midden Nederland, en;
  – een aantoonbare commerciële band hebben met de gemeente Stichtse Vecht.
 3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 4. Op voorstel van het bestuur of van ten minste tien leden kunnen door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen, leden, die zich bijzonder voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt, als ereleden worden benoemd.

TOELATING EN OPZEGGING
Artikel 5

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Natuurlijke personen of rechtspersonen, die niet voldoen aan artikel 4 lid 1 of artikel 4 lid 2, kunnen bij besluit van het bestuur worden toegelaten als lid van de vereniging.
 2. Indien het bestuur een natuurlijke persoon of een rechtspersoon toetreding tot de vereniging ontzegt, zal dit besluit schriftelijk en gemotiveerd aan de afgewezen partij kenbaar worden gemaakt. De afgewezen partij kan het bestuur vervolgens schriftelijk verzoeken zijn/haar toetreding op de eerst volgende ledenvergaderinging stemming te brengen. Het bestuur dient dit verzoek in te willigen. Indien een meerderheid van de leden ter vergadering instemt met de toetreding, wordt de verzoekende partij als nog toegelaten tot de vereniging.
 3. Het bestuur mag van minderjarigen, die als lid wensen toe te treden, verlangen dat zij een schriftelijke verklaring overleggen, waarin hun ouders of voogden verklaren geen bezwaren te hebben tegen toetreding van de minderjarige als lid van de vereniging.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van de Statuten, kan opzegging geschieden tegen het einde van een boekjaar en kent de opzegging een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging door het lid dient schriftelijk te geschieden ter attentie van het bestuur.
 5. Het lidmaatschap kan door het bestuur worden opgezegd conform het bepaalde in artikel 5 van de Statuten.

JAARLIJKSE BIJDRAGE
Artikel 6

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. De jaarlijkse bijdrage zal door de algemene vergadering worden vastgesteld. Voor de bepaling van jaarlijkse bijdrage kan een indeling in categorieën worden gemaakt, waarbij de categorieën een onderling verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage te verlenen.
 3. Leden geven de vereniging toestemming tot het innen van de jaarlijkse bijdrage door automatische incasso.
 4. De jaarlijkse bijdrage wordt bij vooruitbetaling voldaan en is, behoudens hetgeen hieronder in lid 5 is bepaald, verschuldigd van 1 januari tot en met 31 december.
 5. De ingangsdatum van het lidmaatschap valt op de eerste dag van de maand, welke maand volgt op de maand waarin het lidmaatschap is verzocht. De eerste bijdrage wordt naar rato van het lopende jaar door het nieuwe lid voldaan.
 6. Ondanks opzegging, ongeacht deze is gedaan door het lid of door het bestuur, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

GELDMIDDELEN

Artikel 7
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. contributies en entreegelden;
b. donaties, giften, erfstellingen en legaten;
c. subsidies;
d. overige baten.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 8

 1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 2. Bij besluiten van het bestuur kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. In aanvulling op artikel 8 van de Statuten behoeft het bestuur eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  – het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van onroerende goederen;
  – het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend en met welk bankkrediet het totaal van de bankkredieten een hoogte van € 1.500,- overstijgt;
 3. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van   gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 4. het aangaan van dadingen;
 5. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
 6. het sluiten, wijzigen of opzeggen danwel anderszins beëindigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

VAN HET BESTUUR
Artikel 10

 1. Het bestuur telt een oneven aantal leden, met een minimum van drie leden.
 2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met een of meerdere gewone bestuursleden.
 3. Het bestuur kan indien gewenst verdere bestuursfuncties in het leven roepen ten uitvoer van een specifieke taak.
 4. Een bestuurslid kan meerdere bestuursfuncties bekleden.
 5. De drie functies van voorzitter, secretaris en penningmeester mogen niet in een persoon worden verenigd.
 6. Het bestuur en de individuele bestuursleden zijn te allen tijde verantwoording verschuldigd aan haar leden.

Artikel 11

 1. Het bestuur heeft tot taak het besturen van de vereniging. Het bestuur coördineert en dirigeert de activiteiten van de vereniging.
 2. Het bestuur dient bij het uitvoeren van de in het vorige lid genoemde taak uit te gaan van het belang van de leden van de vereniging, zoals omschreven in de doelstelling. (artikel 3 lid 2 van de Statuten).
 3. Het bestuur dient te allen tijde haar onafhankelijkheid en objectiviteit te waarborgen.
 4. Het bestuur of de individuele bestuursleden zijn gemachtigd een of meer taken te delegeren aan niet tot het bestuur horende personen. Het betreffende bestuurslid, dan wel het bestuur, blijft verantwoordelijk voor de gedelegeerde taak.

Artikel 12

 1. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar in vergadering bijeen, ten einde uitvoering te geven aan de haar in artikel 11 opgedragen taak.
 2. Alle bestuursleden worden geacht de vergadering bij te wonen.
 3. Indien het aantal aanwezigen minder dan drie is, staakt de vergadering.
 4. In geval van het genoemde in lid c wordt er een nieuwe datum voor vergadering vastgesteld.
 5. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.
 6. Van de vergadering worden notulen opgemaakt. Door het bestuur vastgestelde notulen worden aan de leden kenbaar gemaakt op een door het bestuur te kiezen wijze.

Artikel 13

 1. Over de totstandkoming van besluiten vindt stemming plaats.
 2. Er is een algemene meerderheid nodig om een besluit doorgang te laten vinden.
 3. Van de uitkomst van elke stemming wordt melding gedaan in de notulen.

Artikel 14

 1. Binnen het bestuur wordt een dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
 2. Het dagelijks bestuur is belast met het dagelijks besturen van de vereniging en zij is het aanspreekpunt van de vereniging.
 3. Indien zij dit wenselijk acht, dan wel het belang van de vereniging dit vergt, kan het dagelijks bestuur, buiten de in artikel 12 genoemde vergaderingen, te allen tijde samenkomen in vergadering, dan wel op andere wijze in overleg treden.
 4. Het dagelijks bestuur is niet gemachtigd zelfstandig besluiten te nemen. Indien nodig belegt zij hiertoe een extra vergadering, dan wel wordt op andere wijze aan de eis voor totstandkoming van besluiten voldaan.
 5. Van hetgeen in een overleg conform lid 3 is besproken, wordt verslag gedaan aan de overige bestuursleden.

VAN DE VOORZITTER
Artikel 15

 1. De voorzitter zit de vergaderingen en de algemene vergadering voor.
 2. De voorzitter is gemachtigd hiervoor een ander bestuurslid aan te wijzen.
 3. De voorzitter leidt de vergadering en zorgt voor een ordelijk verloop van de vergadering.
 4. De voorzitter stelt in samenwerking met de secretaris de notulen en de agenda vast en mede ondertekent de notulen.
 5. De voorzitter is het officiële aanspreekpunt van de vereniging en ook voor de bestuursleden.

VAN DE SECRETARIS
Artikel 16

1. De secretaris geeft leiding aan het secretariaat.
2. Het secretariaat is het aanspreekpunt van de vereniging voor de leden.
3. Het secretariaat heeft als taak:

 • de verwerking van alle post
 • het beheer van de volledige ledenadministratie
 • het beheer van alle overige administratie
 • coördinatie en planning van de verenigingsactiviteiten

4. Het secretariaat kan een gedeelte van haar werkzaamheden delegeren.
5. De secretaris maakt van de vergaderingen en algemene vergadering notulen op, dan wel een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon.
6. De secretaris stelt in samenwerking met de voorzitter de notulen en de agenda vast en mede ondertekent de notulen.

VAN DE PENNINGMEESTER
Artikel 17

 1. De penningmeester beheert de financiën van de vereniging.
 2. De penningmeester is verantwoordelijk voor de contributies, subsidies en overige inkomsten.
 3. In geval van besluiten van financiële aard heeft de penningmeester beslissende stem.
 4. De penningmeester is voor het gevoerde financiële beleid verantwoording schuldig aan het bestuur en aan de kascontrolecommissie.
 5. De penningmeester is aanspreekpunt van de vereniging aangaande financiële zaken.

BELANGENVERSTRENGELING EN INTEGRITEIT
Artikel 18
Ieder lid van het Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie, en zal uit dien hoofde geen verrichten of nalaten, die het belang of de reputatie van de Vereniging schaden. Iedere bestuurder bevordert dat zij die betrokken zijn bij de Vereniging zich ook volgens deze norm gedragen.

Artikel 19
Ieder lid van het Bestuur zal zich ervan onthouden,

 1. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de Vereniging, behoudens voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering;
 2. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de Vereniging werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de Vereniging;
 3. van leden of van derden met wie hij door zijn functie in aanraking komt, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
 4. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het Bestuur personen in dienst van de Vereniging voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten, of iets dat aan de Vereniging toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken, behoudens zaken als computer, mobiele telefoon e.d., een en ander binnen het redelijke.

OVERIGE BEPALINGEN BESTUUR
Artikel 20

 1. De bestuursleden worden niet betaald voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden.
 2. De bestuursleden krijgen werkelijk gemaakte onkosten vergoed, mits voorzien van geldig betalingsbewijs.
 3. Een van de bestuursleden zal optreden als contactpersoon naar de leden.

BESTUURSEVALUATIE
Artikel 21
Jaarlijks vindt in de laatste bestuursvergadering voorafgaand aan de jaarvergadering, evaluatie plaats van het functioneren van het bestuur.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 22

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. In aanvulling op hetgeen hieromtrent in de statuten is bepaald, wordt jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  -het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 van de statuten met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  – de benoeming van de in artikel 13 lid 2 e.v. van de statuten genoemde kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
 3. voorziening in eventuele vacatures;
 4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

PORTRETRECHT
Artikel 23
De vereniging behoud zich het recht voor om foto’s genomen tijdens verenigingsbijeenkomsten te publiceren op haar website dan wel te gebruiken voor promotionele doeleinden.

WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT
Artikel 24
Dit reglement kan slechts worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 3 van de statuten.

STATUTEN
Artikel 25
Aan dit reglement liggen de statuten van de vereniging ten grondslag. Deze kunnen we worden opgevraagd bij het bestuur.